Ekologie, zdraví a bezpečnost

Bezpečnostní listy

Bezpečnostní listy (MSDS) jsou k dispozici pro každý produkt uvedený v seznamu Chevron Europe Product e-Guide. Bezpečnostní list popisuje možná rizika pro zdraví, bezpečnost a životní prostředí, jakož i opatření potřebná pro dopravu daného produktu, jeho použití a likvidaci.

Bezpečnostní list rovněž uvádí první pomoc a opatření pro případ úniků a požárů daných látek. Je třeba, aby si uživatelé těchto produktů prostudovali příslušný bezpečnostní list, učinili uvedená opatření v něm uvedená a postupovali v souladu se zákony a předpisy týkajícími se použití a likvidace daných produktů.

Použití v potravinářském průmyslu

Žádné produkty Chevron se nesmějí používat ani doporučovat k prodeji za účelem jejich záměrného přidávání do jakýchkoli potravin, krmiv nebo nápojů s výjimkou případů, kdy společnost Chevron považuje takové použití za bezpečné a kdy pro to existuje platná státní norma, přičemž daný produkt Chevron a jeho navrhované použití všem požadavkům takové normy vyhovuje.

Systémy pitné vody

Přípravky potlačující korozi jako Rust Proof Compound, jakož i adhezní látky v mazivech převodů se nesmějí používat při provádění vrtů pro získávání pitné vody, v provozních systémech pitné vody ani uvnitř nádrží s pitnou vodou.

Kompresory pro systémy dýchacího vzduchu

Žádné produkty Chevron se nedoporučují pro olejem mazané pístové kompresory přímo dodávající dýchací vzduch pro lidi.

V kompresorech, kde ve válci není olej nebo kde nemůže dojít k přenosu oleje do vzduchu, lze maziva Chevron doporučit k běžnému použití pro daný kompresor.

Chevron také nedoporučuje použití žádných olejů ze své produkce k použití jako filtrační oleje do klimatizačních jednotek vzduchu.

Polychlorované bifenyly (PCB)

Produkty Chevron se vyrábějí z původní surové ropy a proto neobsahují žádné PCB.

Extrahované oleje s obsahem aromátů

Aromatické extrahované oleje jsou určeny k použití jako přísady (oleje) do kaučuku. Jakékoli jiné aplikace těchto aromátů vyžadují před prodejem velmi pečlivé vyhodnocení možných zdravotních rizik.