Дисклеймър

Съветите и мненията изложени тук са предоставени добросъвестно и на базата на най-добрата налична информация към момента на публикуване, и следователно няма да бъде поета юридическа отговорност от страна на Chevron Products UK Limited, корпорация Chevron като компания майка или нейни дъщерни фирми и филиали. Използването на името Chevron при цитирането на дъщерни фирми и филиали е само за удобство и няма за цел да описва точно корпоративните отношения.