Здраве, безопасност и опазване на околна среда

Информационни листи за безопасност (ИЛБ)

За всеки продукт от Наръчника с продукти на Chevron за Европа има публикуван информационен лист за безопасност (ИЛБ). ИЛБ съдържа описание на опасностите за околната среда, здравето и безопасността и предпазните мерки при транспортиране на продукта, неговата употреба и унищожаване/ изхвърляне.

ИЛБ също включва мерките за първа помощ и предпазните мерки в случай на разливи и пожар. Потребителите на продукта следва да се запознаят със съответния лист за безопасност, да спазват описаните в него предпазни мерки и да се съобразяват с нормативната и регулаторна уредба относно употребата на продукта и неговото унищожаване/ изхвърляне.

Приложения на хранително-вкусовата индустрия

Нито един от продуктите на Chevron не може да се използва или препоръчва за продажба като добавка към храни, напитки или фуражи, освен когато употребата на същия не се счита от Chevron за безопасна и когато съществува приложим държавен стандарт, и продуктът на Chevron и препоръчаната му употреба отговарят на всички изисквания на този стандарт.

Системы для питьевой воды

Продукты для предотвращения ржавчины, ингредиенты, устойчивые к ржавчине и клеевые компоненты для зубчатых передач – нельзя использовать при бурении скважин питьевой воды, при работе с системами водоснабжения или для внутренней части резервуаров для питьевой воды.

Системи за питейна вода

Средствата за защита от ръжда като консервационни средства и адхезионни смеси не бива да се използват при сондажи за питейна вода, в операционни системи за питейна вода или във вътрешната част на резервоари за питейна вода.

Компресори за дихателни системи

Нито един от продуктите на Chevron не се препоръчва за смазване на бутални компресори в дихателни системи за хора с директно подаване на въздух.

Маслата на Chevron може да се препоръчват за нормална употреба в компресори, които не работят с масло в цилиндъра или когато няма вероятност от контакт на маслото с въздуха.

Chevron не препоръчва употребата на нито един от своите продукти като масло за филтриране на въздуха във външни климатици.

Полихлориран бифенил (PCB)

Продуктите на Chevron се произвеждат от свеж суров нефт и не съдържат PCB.

Ароматни екстракти

Ароматните екстракти се използват като омекотители на каучук и каучукови смеси.

За всяко друго приложение на тези продукти е необходимо да се направи обстойна оценка на риска за здравето преди продажба.