Miljö, hälsa och säkerhet

Säkerhetsdatablad

Till var och en av produkterna i Chevrons europeiska e-Produktguide finns ett säkerhetsdatablad. I säkerhetsdatabladet beskrivs de hälso-, säkerhets- och miljörisker som är förknippade med transport, användning och återvinning av produkten.

I säkerhetsdatabladet finns också anvisningar för första hjälpen samt för hantering av spill eller brand. Den som använder produkten ska läsa det tillhörande säkerhetsbladet och följa de säkerhetsföreskrifter som anges samt den lagstiftning som gäller för produktens användning och återvinning.

Tillämpningar i livsmedelsbranschen

Ingen Chevron-produkt får användas eller rekommenderas som tillsats i livsmedel, djurfoder eller dryck utom i de fall då Chevron uttryckligen anser att sådan användning är säker och det dessutom finns en tillämpbar myndighetsstandard där den aktuella Chevron-produkten och dess föreslagna användning uppfyller alla krav som anges i denna standard.

Dricksvattensystem

Rostskyddsmedel, exempelvis Texaco Rust Proof Compound, eller vidhäftande växellådsoljor, får inte användas vid borrning efter dricksvatten, i drift av dricksvattensystem eller på insidan av dricksvattentankar.

Kompressorer för andningsluftsystem

Inga av Chevrons produkter rekommenderas för oljesmorda kolvkompressorer som används för att försörja människor med luft.

I kompressorer där det inte förekommer olja i själva cylindern eller där ingen olja kan överföras till luften, kan Chevrons smörjmedel rekommenderas för kompressorn på vanligt sätt.

Chevron rekommenderar heller inte användning av någon av sina produkter som filterolja i luftkonditioneringsenheter.

Polyklorerade bifenyler (PCB)

Chevrons produkter tillverkas av ny råolja och innehåller därför inga rester av PCB.

HA-oljor

HA-oljor är endast avsedda att användas som mjukgörare och utdrygningsmedel i gummiprodukter. All annan användning av dessa produkter måste åtföljas av en omfattande utredning av eventuella hälsorisker innan produkten bjuds ut till försäljning.